วัตถุประสงค์


  • เพื่อให้เป็นการตอบสนองการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานลดโลกร้อน
  • เพื่อให้สอดคล้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
  • เพื่อรองรับความต้องการในงานดีไซน์สมัยใหม่และเพิ่มความสวยงามให้กับตัวอาคารและบ้านเรือน
  • เพื่อยืดอายุการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในอาคารและบ้านเรือนจากรังสีต่าง ๆ ที่เข้าสู่อาคาร
  • ช่วยลดอันตรายจากการแตกกระจายของกระจก